சனி, 19 நவம்பர், 2011

தினம் ஒரு பாடல்

ராத்திரி - அப்பு
இப்பாடலினை நான் ஒருமுறை திருச்சியில் இருந்தபோது கோயில்களிற்குச் சுற்றுலாச் சென்ற போது கார் ஓட்டுனர் போடக் கேட்டுப் பின்னர் அத்தகு காரணங்களினால் இப்பாடலினை எப்பொழுது கேட்டாலும் எனக்குப் பிடிக்கும். 

பதிலளியுங்களேன் !