ஞாயிறு, 26 ஜூலை, 2009

முடிந்தால் பதிலளியுங்கள் !

கும்பகோணக் குடிசையிலே குந்தியிருந்த குரங்கிற்கு குண்டியில் குச்சி குத்தியதால் அந்தக் கும்பகோணக் குடிசையிலே குந்தியிருந்த குரங்கு எந்த கும்பகோணக் குடிசையிலே குந்தியிருந்த குரங்கின் உதவியால் குண்டியில் குத்திய குச்சியினை எடுக்கும் ?.

முடிந்தால் பதிலளியுங்கள் !

பைத்தியத்திற்கு வைத்தியம் பார்க்கின்ற பைத்தியக்கார வைத்தியருக்கே பைத்தியம் என்றால் அந்த பைத்தியத்திற்கு வைத்தியம் பார்க்கின்ற பைத்தியக்கார வைத்தியர் எந்தப் பைத்தியத்திற்கு வைத்தியம் பார்க்கின்ற பைத்தியக்கார வைத்தியரிடம் தன் பைத்தியத்திற்கு வைத்தியம் பார்ப்பார் ?.

பதிலளியுங்களேன் !